برگردان ضرب المثل های فارسی به انگلیسی وبرعکس 2

Kick the bucket = Die
بمیر
Go fly a kite = Go away
دور شو (گمشو)
Feed someone a line = Deceive someone
کسی را گول زدن
Spill the beans = Reveal a secret
آشکار کردن یک راز
Sell someone short = Underestimate someone
کسی را دست کم گرفتن
Get off someone's back = Stop bothering someone
دست از سر کسی برداشتن
As in The Past = کما فی السابق
He is a fat cat = (آدم) کله گنده ای است
I see little of him=او را کم می بینم
! Oh! I See = که این طور! صحیح!
Dressed to kill = wear one's finest clothing
پوشیدن بهترین لباس 
What the hell are you doing =چه غلطی می کنی ؟


He Made Us Die With Anticipation =ما رو تو خماری گذاشت


Come off it =بی خیال شو


Go to town =سنگ تمام گذاشتن ، گل کاشتن
Get the ax

= اخراج شدن ، از کار بیکار شدن

مثال :

I got the ax two months ago. I have been able to find a new job yet
 
String someone along
به بازی گرفتن کسی، گول زدن کسی


مثال :

By seeing him with another woman, She realized that he was stringing her along

Test the waters

سبک سنگین کردن ، اوضاع را سنجیدن ، اوضاع را محک زدن .

مثال :

We have to test the waters before we make a final decisionFeel under the weather

دمغ بودن، دل و دماغ نداشتن

مثال :

I don't feel like going to work today.I feel under the weather
Eat one's hat

اسم خود را عوض کردن ( مجازی به دلیل غیرممکن بودن شرط)

مثال :

You're not studying hard enough. I'll eat my hat if you pass the test

Twist one's arm

مجبور کردن ، تحت فشار قراردادن ، وادار کردن

مثال :

Daddy won't buy me the car unless I twist his arm

Off the hook

کسی را از هچل درآوردن ، به داد کسی رسیدن ، از هچل درآمدن

مثال :

It's his own fault for getting himself into this situation but we'll have to think of a way to get him off the hook

/ 0 نظر / 6 بازدید