جملات زیبایی به دو زبان فارسی و انگلیسی

One song can spark a moment
یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد


One flower can wake the dream
یک گل میتواند بهار را بیاورد


One tree can start a forest
یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد


One bird can herald spring
یک پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد


One smile begins a friendship
یک لبخند میتواند سرآغاز یک دوستی باشد


One handclasp lifts a soul
یک دست دادن روح انسان را بزرگ میکند


One star can guide a ship at sea
یک ستاره میتواند کشتی را در دریا راهنمایی کند


One word can the goal
یک سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص کند


One vote can change a nation
یک رای میتواند سرنوشت یک ملت را عوض کنند


One sunbeam lights a room
یک پرتو کوچک آفتاب میتواند اتاقی را روشن کند


One candle wipes out darkness
یک شمع میتواند تاریکی را از میان ببرد


One laugh will conquer gloom
یک خنده میتواند افسردگی را محو کند


One hope will raise our spirits
یک امید روحیه را بالا می برد


One touch can show you care
یک دست دادن نگرانی شما را مشخص میکند


One voice can speak with wisdom
یک سخن میتواند دانش شما را افزایش دهد


One heart can know what's true
یک قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهد


One life can make a difference
یک زندگی میتواند متفاوت باشد


You see, it's up to you
شما میبینی پس تصمیم با شماست

I love my EYES when u look into them,
I love my NAME when u say it,
I love my HEART when u love it,
I love my LIFE when u are in it.
چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی.....

 

 

 

Learn To obey before you command 

بیاموز که فرمان پذیر باشی قبل از اینکه فرماندهی کنی .


/ 0 نظر / 11 بازدید