سوالات چهار گزینه ای همراه با جواب کتیا Catia

                                                               

       

2)      کاربرد دستور ELONGTED HOLE  CYLINDRICAL در محیط Sketcher چیست؟

الف-

دستور ترسیم شیار دوار

ب -

دستور ترسیم جای کلید

ج -

دستور ترسیم شیار مستقیم

د -

دستور ترسیم ذوزنقه

 

3)      کاربرد دستور Three Point Circle  چیست؟

الف-

دستور ترسیم دایره توسط مرکز و شعاع

ب -

دستور ترسیم سیم کمان توسط تعیین نقطه شروع، نقطه پایان و یک نقطه روی محیط

ج -

دستور ترسیم دایره توسط ورود مختصات مرکز و شعاع

د -

دستور ترسیم دایره توسط سه نقطه روی محیط آن

 

4)      کدام یک از دستورات زیر برای ترسیم کمان توسط تعیین نقطه شروع، نقطه پایان و یک نقطه روی محیط کاربرد دارد؟

الف-

TRI- TANGENI CIRCLE

ب -

Circle Using Coordinates

ج -

THREE POINT ARC STARTING

د -

Three Point Circle

 

 

 

 

5)      کدامیک از دستورات زیر جهت دستور اتصال دو شکل موجود به یکدیگر توسط کمان یا Spline کاربرد دارد؟

الف-

SPLINE

ب -

HYPER BOLA BY FOCUS

ج -

CREA TES ACONIC

د -

CONNECT

 

6)      کاربرد دستور BI – TANGENT LINE چیست؟

الف-

دستور ترسیم خطی مماس بر دو موضوع

ب -

دستور ترسیم یک خط مستقیم با طول بینهایت

ج -

دستور ترسیم یک خط مستقیم با مشخص کردن دو نقطعه

د -

سبب ترسیم خط نیمساز یک زاویه می گردد

 

7)      تفاوت دستور INFINITE LINE با دستور   LINE در چیست؟

الف-

توسط دستور LINE یک خط رسم می شود ولی توسط دستور INFINITE LINE خط نیمساز یک زاویه  رسم می گردد

ب -

توسط دستور LINE یک خط رسم می شود ولی توسط دستور INFINITE LINE خطی مماس بر دو موضوع رسم می گردد

ج -

توسط دستور LINE یک خط رسم می شود ولی توسط دستور INFINITE LINE یک خط مستقیم با طول بینهایت رسم می گردد

د -

هیچ تفاوتی با هم ندارند

 

8)      کاربرد دستور POINT ANT EQUIST چیست؟

الف-

دستور ترسیم یک یا چند نقطه در محل تلاقی دو شکل

ب -

دستور تصویر نمودن یک یا چند نقطه روی یک خط یا منحنی

ج -

دستور ترسیم تعداد نقاط دلخواه با فواصل مساوی روی یک خط یا منحنی

د -

دستور ترسیم نقطه با ورود مختصات

 

9)      کاربرد دستور POINT INTERSECION  چیست؟

الف-

دستور ترسیم یک یا چند نقطه در محل تلاقی دو شکل

ب -

دستور تصویر نمودن یک یا چند نقطه روی یک خط یا منحنی

ج -

دستور ترسیم تعداد نقاط دلخواه با فواصل مساوی روی یک خط یا منحنی

د -

دستور ترسیم نقطه با ورود مختصات

 

10) کدامیک از دستورات زیر دستور ترسیم نقطه با ورود مختصات می باشد؟

الف-

POINT

ب -

POINT ANT EQUIST

ج -

POINT BY USING COORDIN ATES   

د -

POINT INTERSECION

 

11) کاربرد دستور CONSTIONT چیست؟

الف-

اندازه گذاری روی المانها، خط، دایره و … و یا میان اشکال، فاصله دو خط و …

ب -

سبب اعمال قیودی همچون مماس ، هم مرکز و … می گردد

ج -

قید گذاری و ثابت نمودن دو موضوع  نسبت به هم

د -

اندازه گذاری اتوماتیک

 

12) کدامیک از دستورات زیر سبب اعمال قیودی همچون مماس ، هم مرکز و … می گردد؟

الف-

CONSTIONT

ب -

CONSTIONTS  Contact

ج -

Auto Costraint

د -

Animate Constraint

 

13) کاربرد گزینه Coincidence  در دستور Constraints Defined in Dialoged Box  چیست؟

الف-

عمود ساختن دو خط بر یکدیگر

ب -

مماس کردن دو موضوع

ج -

رساندن و اتصال دو موضوع

د -

هم مرکز نمودن دو موضوع

14) کاربرد گزینه Perpendicular  در دستور Constraints Defined in Dialoged Box  چیست؟

الف-

عمود ساختن دو خط بر یکدیگر

ب -

مماس کردن دو موضوع

ج -

رساندن و اتصال دو موضوع

د -

هم مرکز نمودن

 

15) کدامیک از گزینه های زیر سبب اعمال اندازه روی قطر بزرگ بیضی در دستور Constraints Defined in Dialoged Box  می گردد؟

الف-

Semimajor axis

ب -

Semiminor axis

ج -

Symmetry

د -

Midpoint

 

16)  رنگ سبز موضوعات در محیط Sketcher به چه مفهومی می باشد؟

الف-

انتخاب شده

ب -

قید بیش از حد

ج -

کاملاً مقید یا ثابت شده

د -

متناقض

 

17) کدامیک از رنگ های زیر در موضوعات محیط Sketcher به معنای بدون تغییر(No Change) می باشد؟

الف-

قهوه ای

ب -

بنفش

ج -

قرمز

د -

سبز

 

18) کاربرد دستور Corner  چیست؟

الف-

ترمیم مکمل کمان یا بیضی قطع شده

ب -

اتصال دو عضو یکدیگر توسط یک کمان

ج -

اتصال دو عضو به یکدیگر توسط خط راست

د -

هیچکدام

 

19) کدامیک از دستورات زیر جهت حذف قسمتی از یک یا دو عضو توسط یک عضو انتخابی دیگر مورد استفاده قرار می گردد؟

الف-

TRIM

ب -

BREAK

ج -

TRIM  Quick

د -

CLOS

 

20) کاربرد دستور Symmetry  چیست؟

الف-

ساختن قرینه آینه ای  با نگهداشتن شکل مبنا

ب -

ساختن قرینه آینه ای با حذف شکل مبنا

ج -

جابجا، یا کپی نمودن

د -

دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر

 

21) کاربرد دستور Rotate  چیست؟

الف-

ساختن قرینه آینه ای  با نگهداشتن شکل مبنا

ب -

ساختن قرینه آینه ای با حذف شکل مبنا

ج -

جابجا، یا کپی نمودن

د -

دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر

 

22) کاربرد دستور Translate  چیست؟

الف-

ساختن قرینه آینه ای  با نگهداشتن شکل مبنا

ب -

ساختن قرینه آینه ای با حذف شکل مبنا

ج -

جابجا، یا کپی نمودن

د -

دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر

 

23) کاربرد دستور Scale  چیست؟

الف-

تهیه یک شکل همجوار، افست

ب -

تغییر اندازه حول نقطه مورد نظر

ج -

جابجا، یا کپی نمودن

د -

دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر

 

24) کاربرد دستور Offset  چیست؟

الف-

تهیه یک شکل همجوار، افست

ب -

تغییر اندازه حول نقطه مورد نظر

ج -

جابجا، یا کپی نمودن

د -

دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر

 

25) کاربرد دستور Intersect 3D Element  چیست؟

الف-

تصویر نمودن یک شکل سه بعدی در صفحه Sketcher

ب -

یافتن تلاقی مدل با صفحه

ج -

تصویر نمودن مرزهای یک شکل سه بعدی در صفحه

د -

هیچکدام

 

26) کاربرد دستور Project 3D Silhouette Edges چیست؟

الف-

تصویر نمودن یک شکل سه بعدی در صفحه Sketcher

ب -

یافتن تلاقی مدل با صفحه

ج -

تصویر نمودن مرزهای یک شکل سه بعدی در صفحه

د -

هیچکدام

 

27) کاربرد دستور Project 3D Elements چیست؟

الف-

تصویر نمودن یک شکل سه بعدی در صفحه Sketcher

ب -

یافتن تلاقی مدل با صفحه

ج -

تصویر نمودن مرزهای یک شکل سه بعدی در صفحه

د -

هیچکدام

 

28) کاربرد دستور Pad چیست؟

 الف-

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

ب -

دوران یک Sketch حول یک محور

ج -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

د -

ایجاد حجم ما بین دو یا چند Sketch به شکل های مختلف

 

29) در صورت اجرای دستور Pad برای یک Sketch  باز :

الف-

دستور Pad بدون هیچ مشکلی اجرا می شود

ب -

دستور Pad به علت باز بودن Sketch اجرا نمی شود

ج -

در صورت فعال نمودن گزینه Thick  دستور Pad بصورت پوسته ای اجرا خواهد شد

د -

برای اجرای دستور Pad نیازی به Sketch نمی باشد

 

30) کاربرد دستور PadِDrafted Filleted  چیست؟

الف-

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

ب -

دستور کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص به همراه اعمال شیب و فیلت

ج -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

د -

دستور کشیدن چند Sketch تو در تو  با اندازه های متفاوت در یک راستای مشخص.

 

31) کاربرد دستور Multi-Pad چیست؟

الف-

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

ب -

دستور کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص به همراه اعمال شیب و فیلت

ج -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

د -

دستور کشیدن چند Sketch تو در تو  با اندازه های متفاوت در یک راستای مشخص.

 

32) تفاوت دستور Pad و Pocket در چیست؟

الف-

هیچ تفاوتی با هم ندارند

ب -

دستور Pad  کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص می باشد ولی دستور Pocket حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص می باشد

ج -

دستور Pad  کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص می باشد ولی دستور Pocket بصورت کم شونده (حجم منفی) می باشد 

د -

دستور Pad  کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص می باشد ولی دستور Pocket دستور کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص به همراه اعمال شیب و فیلت می باشد

 

33) منظور از گزینه Up to next  در قسمت Type دستور Pad  چه می باشد؟

الف-

تا موضوع بعدی 

ب -

تا موضوع آخر

ج -

تا صفحه مورد نظر

د -

تا سطح مورد نظر

 

34) منظور از گزینه Mirrored extent   در دستور Pad  چیست؟

الف-

طول مورد نظر جهت کشیدگی 

ب -

امکان کشیدگی در دو طرف Sketch به یک میزان

ج -

جهت کشیدگی را می توان عوض نمود

د -

با وارد کردن یک مقدار عددی خاص

 

3

/ 0 نظر / 128 بازدید