آموزش تصویری لغات انگلیسی 5

- پیشانی: Forehead
2- ابرو: Eyebrow
3- چشم: Eye
4- گوش: Ear
5- بینی: Nose
6- سوراخ بینی: Nostril
7- گونه: Cheek
8- دهان: Mouth
9- فک: Jaw
10- چانه: Chin
11- ریه: Lung
12- کلیه: Kidney
13- کبد: Liver
14- قلب: Heart
15- مثانه: Bladder
16- روده: Intestine

17- انگشت: Finger
18- شست: Thumb
19- مچ: Wrist 20- کف دست: Palm

21- دندانها: Teeth
22- لثه: Gum

/ 0 نظر / 16 بازدید