کار با مولتی متر

حال فرض می کنیم که مقاوتی را که می خواهیم آزمایش کنیم 100 اهم باشد. با تو جه به اینکه سلکتور روی 1*R ایستاده عقربه عدد 100 را نشان میدهد و چنانچه رنگهای روی مقاومت پاک شده باشند در خواهیم یافت که مقاومت ما 100 اهمی است ولی اگر مقاومت ما از 5 کیلو اهم بیشتر باشد عقربه تقریبا روی علامت بینهایت می ایستد و ما در این مبنا نمی توانیم مقدار مقاومت را بخوانیم . از این رو سلکتور را روی R*10 قرار میدهیم.

R*10 به این معنی است که اگر عقربه هر عددی را نشان دهد آن عدد باید ضربدر 10 شود تا مقدار اصلی مقاوت را بتوانیم بخوانیم.

 

به عنوان مثال اگر مقاومت ما 10 کیلو اهم باشد عقربه روی یک کیلو اهم می ایستد و اگر یک کیلو را ضربدر 10 کنیم مقدار اصلی مقاومت که همان 10 کیلو اهم است به دست می آید. در این ردیف Range یا مبنا نیز بیشتر از 50 کیلو اهم را نمی توان خواند. پس اگر مقاومت ما از این مقدار بیشتر باشد باید سلکتور را روی R*100 قرار دهیم و همانطور مانند قبل هر چه عقربه نشان داد باید این دفعه ضربدر 100 کنیم.

 

مطلبی را که باید یاد آور شویم این است که هر وقت ما مبنا و یا رنج را در قسمت آزمایش مقاومتها عوض کنیم باید عقربه را "میزان" یا Adjust کنیم.

 

طریقه میزان کردن عقربه

به این ترتیب است که اگر سلکتور را روی RX قرار دادیم باید دو سیم اهم متر را به هم وصل کنیم. در این صورت عقربه منحرف می شود و باید روی عدد صفر بایستد. چون مقاوتی بین دو سیم اهم متر وجود ندارد. ولی اگر اینطور نشد باید عقربه را با ولومی که سمت راست اهم متر با علامت اهم نشان داده شده میزان کنیم تا روی عدد صفر بی حرکت بماند و بعد مقاومت مورد نظر را آزمایش می کنیم .

 

حال به قسمت ولتاژها می پردازیم:

ابتدا از ولتاژ مستقیم DC.V شروع می کنیم. همانطور که میبینید این قسمت دارای شش مبنای اندازگیری است که از 0.25 ولت تا 1000 ولت مستقیم را می تواند اندازه بگیرد. طرز کار این قسمت نیز تقریبا مانند اهم است یعنی اگر سلکتور را روی 10 ولت قرار دهیم دستگاه ما حداکثر تا 10 ولت را می تواند نشان دهد.

این طبقه بندی اعداد را روی صفحه قسمتی که سه طبقه عدد قرار دارد می توانید ببینید. سمت چپ مدار نیز با DC.V و میلی آمپر مشخص شده . حال اگر شما خواسته باشید که یک باتری و یا منبع تغذیه جریان مستقیم را آزمایش کنید باید سیم مثبت دستگاه را به مثبت منبع تغذیه و سیم منفی دستگاه را به منفی منبع تغذیه وصل نمایید. اگر چنانچه باتری شما به عنوان مثال شش ولت است باید سلکتور را روی عدد 10 قرار دهید. در این صورت عقربه عدد 6 را نشان می دهد ولی اگر باتری شما از 10 ولت بیشتر و از 50 ولت کمتر بود باید سلکتور را روی عدد 50 قرار داد و چنانچه بیشتر بود روی 1000 ولت.

 

برای اندازگیری جریان مستقیم نیز مانند ولتاژ عمل میکنیم . یعنی اگر سلکتور را روی عدد 0.5 قرار دهیم دستگاه حداکثر تا 0.5 میلی آمپر میتواند اندازه بگیرد و اگر روی 10 باشد حداکثر 10 میلی آمپر و چنانچه روی 250 باشد تا 250 میلی آمپر.

 

 

 

Multi Meter with

 

Multi Meter ها Nowadays various types of digital capabilities can be found in different markets. Not bad to start with the simplest "Multi Meter your selector" to start its work. Shmay the overall system in a page with a graduated selector can see. As is evident from its name Andazgyry quantity for the product, such as differences Ptanysl - resistance - designed for current use, respectively, on the device selector words volt-ohm - ampere help is taken. Is necessary to note the categories Slktvr indicator that determines hair Jude domain Andazgyry your work is. This machine like any other system, the two terminals are the Andes and the cathode. Device must use the correct wire to the black negative terminal and the red wire connected to the positive terminal. We struck the device power button and any Andazgyry can start.

 

 

Now Let Mqavty that the test we can be 100 ohms. Jh Slktvr with you that the 1 * R stand on hand number 100 shows the resistance and if the colors have been deleted in the 100 we found that our resistance ohmic resistance, but if we are more than 5 kilo ohm needle mark on almost to infinity Aystd this basis and we can not read the amount of resistance. Hence R * 10 Slktvr on the Safe.

R * 10 means that if each hand to demonstrate the numerical number 10 should be cross Mqavt to be able to read the original amount.

 

For example, if our resistance is 10 kilo ohms to hand on a kilo ohm Aystd and if a 10 kg to cross the main resistance to the principal amount of 10 kilo ohms is available comes. Range row in the base or more than 50 kg can not be called Ohm. So if we resist this amount should be more on the R * 100 Slktvr put as before and showed what must hand 100 times to cross.

 

Something that we should be reminded that every time we suffer, or the base part to change the resistance test must hand the "amount" or to Adjust.

 

Way modulate hand

Thus, if the RX Slktvr on the two-wire ohm meter we need to connected to. If needle is deviant and should stand on zero. Mqavty between the two because there is no wire ohm meter. But if so should not hand with the right volume with ohm meter ohm signal to the amount shown on zero and then remain stationary resistance desired to test.

 

Now let's voltage to the part:

First direct voltage DC.V Start. See this as part of a six Andazgyry basis that 0.25 volts to 1000 volts direct size can take. This section also working almost as if that is the ohm Slktvr put on the 10 volt system to 10 volts to the maximum we can show.

 

This classification page numbers on the part number is located on three floors you can see. Left orbit and also DC.V mAh specified. Now if you asked a battery or direct current power supply to test the wire to the positive power supply device to the positive and negative wire to the negative power supply device can connect. If your battery is, for example six volts to Slktvr Put on number 10. If the number 6 pointer shows your battery, but if more than 10 volts and 50 volts should Slktvr was less on the number 50 will be if more was on the 1000 Volt.

 

Andazgyry for the direct current voltage such as we do. If that Slktvr put on the number 0.5 to 0.5 mAh maximum system size can take on 10 if the maximum is 10 if the 250 mAh to 250 mAh is

 

/ 0 نظر / 39 بازدید