آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره32)

Not to have a leg to stand on
توضیحدلیلی برای اثبات سخن خود نداشتن

He won't have a leg to stand on unless he can prove that...
او دلیلی برای اثبات گفته خود نخواهد داشت مگر اینکه بتواند ثابت کند که ...
Without evidence, we don't have a leg to stand on.
بدون مدرک ما هیچ دلیلی برای اثبات گفته خود نداریم.

/ 0 نظر / 11 بازدید