بهترین میانبرهای فایرفاکسباز کردن یک فایل در فایرفاکس:                                      Ctrl + O


پرینت کردن صفحه:                                                      Ctrl + P

ذخیره یک صفحه:                                                         Ctrl + S

رفتن به قسمت تاریخچه (History) فایرفاکس:                        Ctrl + H

باز شدن پنجره تاریخچه فایرفاکس:                         Ctrl + Shift +  H

پاک کردن تاریخچه مرور اخیر:                              Ctrl + Shift +  Del

رفتن به پنجره دانلودهای فایرفاکس:                                     Ctrl + J

نشانه گذاری ( Bookmark) یک صفحه:                                Ctrl + D

رفتن به قسمت بوکمارک ها:                                 Ctrl + Shift + B

پیدا کردن یک واژه در صفحه:                                              Ctrl + F

باز کردن یک پنچره جدید در فایرفاکس:                                 Ctrl + N

باز کردن یک پنجره جدید در حالت(Private) خصوصی:  Ctrl + Shift +  P

باز کردن یک تب جدید:                                                     Ctrl + T

بستن یک تب:                                                              Ctrl + W

دوباره باز کردن تب بسته شده:                              Ctrl + Shift + T

دوباره باز کردن پنجره بسته شده:                           Ctrl + Shift + N

حرکت بین تب ها به سمت راست:                                  Ctrl + Tab

حرکت بین تب ها به سمت چپ:                         Ctrl + Shift + Tab

رفتن به تب شماره (یک، دو، …، هشت):                        (Ctrl + (1-8

رفتن به آخرین تب                                                           Ctrl + 9

بزرگنمایی صفحه:                                                        (+) + Ctrl

کوچک نمایی صفحه:                                                     (-) + Ctrl

بازگشت به اندازه اولیه نمایش:                                          ۰ + Ctrl

نمایش تمام صفحه:                                                               F11

رفتن به صفحه افزونه های فایرفاکس:                     Ctrl + Shift +  A

رفتن به سورس صفحه:                                                    Ctrl + U

تغییر ( Text Direction) جهت نوشتن:                    Ctrl + Shift +  X

/ 0 نظر / 71 بازدید