آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره23)

Lose one's head
معنی: دستپاچه شدن

- When Mel saw a dog in the street right in front of his car, he lost his head and drove into a tree.
- وقـتی مل سگی را در خیابان درست در مقابـل ماشینش دید، دستپاچه شد و بـه یک درخت زد.

/ 0 نظر / 19 بازدید