برگردان ضرب المثل های فارسی به انگلیسی وبرعکس 5

Tide=feeling or tendency that moves or changes like the tide
(جریان , حرکت )
Go\swim with the tideهمرنگ جماعت شدن=Spare the rod and spoil the child
چوب معلم نبود از آزار

It takes all sorts
دنیا جنگل مولاست

No sooner said than done
از تو به یک اشاره از ما به صد دویدنHis luck suffered asharp
بحت از او برگشت


Rslieve one’s feelings
خود را از غم و غصه خالی کردن


Don’t grab
هول نزن

Bleed so white
کسی را از هستی ساقط کردن


Blessed are the pure in heart
خوش به حال پاکدلان(در انجیل)

In the blink of an eye
در یک چشم به هم زدن

To cpin a phrase
به قول بچه ها گفتنی.به قول معروف

Be out cold
از مرحله پرت بودن .بیغ بودن

Talk cold turkey
رک بودن


Everything remained calm and quiet.آب از آب تکان نخورد.

Carry water in sieve. آب در هاون کوبیدن


Go to earth. آب شدن و به زمین فرو رفتن.

Then what. آخرش که چی؟

Have no manners at all.

آداب معاشرت نداشتن

live and let live
هر کس سرش به کار خویش
love is blind
عشق چشم انسان را بر روی واقعیت می بندد
make hay while the sun shines
تا تنور داغ نان را بچسبان
many hands make light work
یک دست به تنهایی صدا ندارد
money doesn't grow on trees
پول علف خرس نیست

The heart of the matter 
جان کلام
Heaven forbid
خدا نکند
It is heaven's will
خواست خداست
Heart and soul
با دل و جان- با تمام قوا

Don't put the blame on me
کاسه کوزه رو سر من نشکن

to leave someone in the lurch
کاشتن کسی

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید

خسته نباشید