صفحه کلید چگونه کار می کند؟(مفاهیم ساده فیزیکی)

نوع معمول صفحه کلید کامپیوتر بر مبنای خاصیتهای خازن طراحی شده است. 
هر کلید بر روی یک سر پایه ای که سر دیگرش به صفحه ی فلزی متحرک متصل است ، نصب می شود. صفحه ی متحرک از صفحه ی ثابت مجزا است و این دو صفحه یک خازن را تشکیل می دهند. 
هنگامیکه کلید را فشار می دهیم، صفحه ی متحرک خازن فشرده شده ، به صفحه ی ثابت نزدیک می شود و ظرفیت خازن با کاهش فاصله ی 2 صفحه ، افزایش می یابد. 

اگرثابت دی الکتریکی که بین دو صفحه ی خازن قرار گرفته است: K ، سطح مقطع هر یک از صفحات خازن : A ، فاصله ی بین صفحات خازن : d در نظر بگیریم ، با استفاده از فرمول زیر به راحتی می توانیم ظرفیت خازن را محاسبه کنیم: 
C = KA/ d 
مدار الکترونیک کامپیوتر را قادر می سازد تغییر ظرفیت خازن را تشخیص دهد و از این راه تعیین می کند کدام کلید فشرده شده است.
 

/ 0 نظر / 55 بازدید