آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره21)

finger
توضیح: برای موفقیت کسی یا اتفاق چیزی امیدوار بودن


- we'll be crossing our fingers for you to pass your exam.
- امیدوارم در امتحانت قبول شوی.
- When you catch cold, you feel under the weather.
- وقتی آدم سرما می خورد، احساس کسالت می کند.

/ 0 نظر / 8 بازدید