آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره19)

Under the weather
معنی: ناخوش، بدحال


- I stayed home from work because I was feeling under the weather.
- من سر کار نرفتم و خانه ماندم، زیرا احساس کسالت می کردم.
- When you catch cold, you feel under the weather.
- وقتی آدم سرما می خورد، احساس کسالت می کند.

/ 0 نظر / 4 بازدید