آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره20)

Keep an eye open on something
معنی: مراقب چیزی بودن

- We've asked the neighbors to keep an eye open on the house for us while we are away.
- ما از همسایه ها خواسته ایم که وقتی بیرون هستیم مراقب خانه باشند.

/ 0 نظر / 4 بازدید