سوالات چهار گزینه ای همراه با جواب کتیا Catia نویسنده: پرویز برومندنژاد - سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳

سوالات چهار گزینه ای همراه با جواب کتیا Catia


                                                               

       

2)      کاربرد دستور ELONGTED HOLE  CYLINDRICAL در محیط Sketcher چیست؟

الف-

دستور ترسیم شیار دوار

ب -

دستور ترسیم جای کلید

ج -

دستور ترسیم شیار مستقیم

د -

دستور ترسیم ذوزنقه

 

3)      کاربرد دستور Three Point Circle  چیست؟

الف-

دستور ترسیم دایره توسط مرکز و شعاع

ب -

دستور ترسیم سیم کمان توسط تعیین نقطه شروع، نقطه پایان و یک نقطه روی محیط

ج -

دستور ترسیم دایره توسط ورود مختصات مرکز و شعاع

د -

دستور ترسیم دایره توسط سه نقطه روی محیط آن

 

4)      کدام یک از دستورات زیر برای ترسیم کمان توسط تعیین نقطه شروع، نقطه پایان و یک نقطه روی محیط کاربرد دارد؟

الف-

TRI- TANGENI CIRCLE

ب -

Circle Using Coordinates

ج -

THREE POINT ARC STARTING

د -

Three Point Circle

 

 

 

 

5)      کدامیک از دستورات زیر جهت دستور اتصال دو شکل موجود به یکدیگر توسط کمان یا Spline کاربرد دارد؟

الف-

SPLINE

ب -

HYPER BOLA BY FOCUS

ج -

CREA TES ACONIC

د -

CONNECT

 

6)      کاربرد دستور BI – TANGENT LINE چیست؟

الف-

دستور ترسیم خطی مماس بر دو موضوع

ب -

دستور ترسیم یک خط مستقیم با طول بینهایت

ج -

دستور ترسیم یک خط مستقیم با مشخص کردن دو نقطعه

د -

سبب ترسیم خط نیمساز یک زاویه می گردد

 

7)      تفاوت دستور INFINITE LINE با دستور   LINE در چیست؟

الف-

توسط دستور LINE یک خط رسم می شود ولی توسط دستور INFINITE LINE خط نیمساز یک زاویه  رسم می گردد

ب -

توسط دستور LINE یک خط رسم می شود ولی توسط دستور INFINITE LINE خطی مماس بر دو موضوع رسم می گردد

ج -

توسط دستور LINE یک خط رسم می شود ولی توسط دستور INFINITE LINE یک خط مستقیم با طول بینهایت رسم می گردد

د -

هیچ تفاوتی با هم ندارند

 

8)      کاربرد دستور POINT ANT EQUIST چیست؟

الف-

دستور ترسیم یک یا چند نقطه در محل تلاقی دو شکل

ب -

دستور تصویر نمودن یک یا چند نقطه روی یک خط یا منحنی

ج -

دستور ترسیم تعداد نقاط دلخواه با فواصل مساوی روی یک خط یا منحنی

د -

دستور ترسیم نقطه با ورود مختصات

 

9)      کاربرد دستور POINT INTERSECION  چیست؟

الف-

دستور ترسیم یک یا چند نقطه در محل تلاقی دو شکل

ب -

دستور تصویر نمودن یک یا چند نقطه روی یک خط یا منحنی

ج -

دستور ترسیم تعداد نقاط دلخواه با فواصل مساوی روی یک خط یا منحنی

د -

دستور ترسیم نقطه با ورود مختصات

 

10) کدامیک از دستورات زیر دستور ترسیم نقطه با ورود مختصات می باشد؟

الف-

POINT

ب -

POINT ANT EQUIST

ج -

POINT BY USING COORDIN ATES   

د -

POINT INTERSECION

 

11) کاربرد دستور CONSTIONT چیست؟

الف-

اندازه گذاری روی المانها، خط، دایره و … و یا میان اشکال، فاصله دو خط و …

ب -

سبب اعمال قیودی همچون مماس ، هم مرکز و … می گردد

ج -

قید گذاری و ثابت نمودن دو موضوع  نسبت به هم

د -

اندازه گذاری اتوماتیک

 

12) کدامیک از دستورات زیر سبب اعمال قیودی همچون مماس ، هم مرکز و … می گردد؟

الف-

CONSTIONT

ب -

CONSTIONTS  Contact

ج -

Auto Costraint

د -

Animate Constraint

 

13) کاربرد گزینه Coincidence  در دستور Constraints Defined in Dialoged Box  چیست؟

الف-

عمود ساختن دو خط بر یکدیگر

ب -

مماس کردن دو موضوع

ج -

رساندن و اتصال دو موضوع

د -

هم مرکز نمودن دو موضوع

14) کاربرد گزینه Perpendicular  در دستور Constraints Defined in Dialoged Box  چیست؟

الف-

عمود ساختن دو خط بر یکدیگر

ب -

مماس کردن دو موضوع

ج -

رساندن و اتصال دو موضوع

د -

هم مرکز نمودن

 

15) کدامیک از گزینه های زیر سبب اعمال اندازه روی قطر بزرگ بیضی در دستور Constraints Defined in Dialoged Box  می گردد؟

الف-

Semimajor axis

ب -

Semiminor axis

ج -

Symmetry

د -

Midpoint

 

16)  رنگ سبز موضوعات در محیط Sketcher به چه مفهومی می باشد؟

الف-

انتخاب شده

ب -

قید بیش از حد

ج -

کاملاً مقید یا ثابت شده

د -

متناقض

 

17) کدامیک از رنگ های زیر در موضوعات محیط Sketcher به معنای بدون تغییر(No Change) می باشد؟

الف-

قهوه ای

ب -

بنفش

ج -

قرمز

د -

سبز

 

18) کاربرد دستور Corner  چیست؟

الف-

ترمیم مکمل کمان یا بیضی قطع شده

ب -

اتصال دو عضو یکدیگر توسط یک کمان

ج -

اتصال دو عضو به یکدیگر توسط خط راست

د -

هیچکدام

 

19) کدامیک از دستورات زیر جهت حذف قسمتی از یک یا دو عضو توسط یک عضو انتخابی دیگر مورد استفاده قرار می گردد؟

الف-

TRIM

ب -

BREAK

ج -

TRIM  Quick

د -

CLOS

 

20) کاربرد دستور Symmetry  چیست؟

الف-

ساختن قرینه آینه ای  با نگهداشتن شکل مبنا

ب -

ساختن قرینه آینه ای با حذف شکل مبنا

ج -

جابجا، یا کپی نمودن

د -

دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر

 

21) کاربرد دستور Rotate  چیست؟

الف-

ساختن قرینه آینه ای  با نگهداشتن شکل مبنا

ب -

ساختن قرینه آینه ای با حذف شکل مبنا

ج -

جابجا، یا کپی نمودن

د -

دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر

 

22) کاربرد دستور Translate  چیست؟

الف-

ساختن قرینه آینه ای  با نگهداشتن شکل مبنا

ب -

ساختن قرینه آینه ای با حذف شکل مبنا

ج -

جابجا، یا کپی نمودن

د -

دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر

 

23) کاربرد دستور Scale  چیست؟

الف-

تهیه یک شکل همجوار، افست

ب -

تغییر اندازه حول نقطه مورد نظر

ج -

جابجا، یا کپی نمودن

د -

دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر

 

24) کاربرد دستور Offset  چیست؟

الف-

تهیه یک شکل همجوار، افست

ب -

تغییر اندازه حول نقطه مورد نظر

ج -

جابجا، یا کپی نمودن

د -

دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر

 

25) کاربرد دستور Intersect 3D Element  چیست؟

الف-

تصویر نمودن یک شکل سه بعدی در صفحه Sketcher

ب -

یافتن تلاقی مدل با صفحه

ج -

تصویر نمودن مرزهای یک شکل سه بعدی در صفحه

د -

هیچکدام

 

26) کاربرد دستور Project 3D Silhouette Edges چیست؟

الف-

تصویر نمودن یک شکل سه بعدی در صفحه Sketcher

ب -

یافتن تلاقی مدل با صفحه

ج -

تصویر نمودن مرزهای یک شکل سه بعدی در صفحه

د -

هیچکدام

 

27) کاربرد دستور Project 3D Elements چیست؟

الف-

تصویر نمودن یک شکل سه بعدی در صفحه Sketcher

ب -

یافتن تلاقی مدل با صفحه

ج -

تصویر نمودن مرزهای یک شکل سه بعدی در صفحه

د -

هیچکدام

 

28) کاربرد دستور Pad چیست؟

 الف-

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

ب -

دوران یک Sketch حول یک محور

ج -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

د -

ایجاد حجم ما بین دو یا چند Sketch به شکل های مختلف

 

29) در صورت اجرای دستور Pad برای یک Sketch  باز :

الف-

دستور Pad بدون هیچ مشکلی اجرا می شود

ب -

دستور Pad به علت باز بودن Sketch اجرا نمی شود

ج -

در صورت فعال نمودن گزینه Thick  دستور Pad بصورت پوسته ای اجرا خواهد شد

د -

برای اجرای دستور Pad نیازی به Sketch نمی باشد

 

30) کاربرد دستور PadِDrafted Filleted  چیست؟

الف-

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

ب -

دستور کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص به همراه اعمال شیب و فیلت

ج -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

د -

دستور کشیدن چند Sketch تو در تو  با اندازه های متفاوت در یک راستای مشخص.

 

31) کاربرد دستور Multi-Pad چیست؟

الف-

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

ب -

دستور کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص به همراه اعمال شیب و فیلت

ج -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

د -

دستور کشیدن چند Sketch تو در تو  با اندازه های متفاوت در یک راستای مشخص.

 

32) تفاوت دستور Pad و Pocket در چیست؟

الف-

هیچ تفاوتی با هم ندارند

ب -

دستور Pad  کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص می باشد ولی دستور Pocket حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص می باشد

ج -

دستور Pad  کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص می باشد ولی دستور Pocket بصورت کم شونده (حجم منفی) می باشد 

د -

دستور Pad  کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص می باشد ولی دستور Pocket دستور کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص به همراه اعمال شیب و فیلت می باشد

 

33) منظور از گزینه Up to next  در قسمت Type دستور Pad  چه می باشد؟

الف-

تا موضوع بعدی 

ب -

تا موضوع آخر

ج -

تا صفحه مورد نظر

د -

تا سطح مورد نظر

 

34) منظور از گزینه Mirrored extent   در دستور Pad  چیست؟

الف-

طول مورد نظر جهت کشیدگی 

ب -

امکان کشیدگی در دو طرف Sketch به یک میزان

ج -

جهت کشیدگی را می توان عوض نمود

د -

با وارد کردن یک مقدار عددی خاص

 

35) منظور از گزینه Reverse Direction   در دستور Pad  چیست؟

الف-

طول مورد نظر جهت کشیدگی 

ب -

امکان کشیدگی در دو طرف Sketch به یک میزان

ج -

جهت کشیدگی را می توان عوض نمود

د -

راستای ایجاد کشیدگی

 

36) منظور از گزینه Direction   در قسمت Moreدستور Pad  چیست؟

الف-

طول مورد نظر جهت کشیدگی 

ب -

امکان کشیدگی در دو طرف Sketch به یک میزان

ج -

جهت کشیدگی را می توان عوض نمود

د -

راستای ایجاد کشیدگی

 

37) منظور از گزینه Normal to Profile در قسمت Direction دستور Pad  چیست؟

الف-

همواره راستا، عمود بر صفحه Sketch خواهد بود

ب -

 امکان کشیدگی در دو طرف Sketch به یک میزان

ج -

جهت کشیدگی را می توان عوض نمود

د -

راستای ایجاد کشیدگی

 

38) هدف از گزینه Thick در دستور Pad  چیست؟

الف-

همواره راستا، عمود بر صفحه Sketch خواهد بود

ب -

کشیدگی را بصورت پوسته ای با اعمال ضخامت ایجاد می کند

ج -

جهت کشیدگی را می توان عوض نمود

د -

راستای ایجاد کشیدگی

 

39) هدف از گزینه Lateral radius در دستور PadِDrafted Filleted   چیست؟

الف-

اعمال گردی روی دیواره های عمودی مدل

ب -

اعمال گردی روی لبه های سطح بالای مدل

ج -

اعمال گردی به روی مرز مشترک مدل جدید و قدیمی

د -

می توان مقدار شیب مدل را وارد نمود

 

40) کدام جمله در مورد دستور Multi-Pad  صحیح نمی باشد؟

الف-

همانند دستور Pad بوده با این تفاوت که چند محیط بسته در داخل یکدیگر را هر کدام را جداگانه با اندازه مشخص کشیدگی نمود

ب -

محیط های بسته نبایستی همدیگر را قطع نمایند

ج -

اعمال اندازه های کشیدگی به هر یک از محیط های بسته.

د -

قطع نمودن محیط های بسته اشکالی در اجرای دستور ایجاد نمی کند.

 

41) منظور از گزینه Up to surface  در قسمت Type دستور Pocket   چه می باشد؟

الف-

تا موضوع بعدی 

ب -

تا موضوع آخر

ج -

تا صفحه مورد نظر

د -

تا سطح مورد نظر

 

42) کاربرد دستور Shaft چیست؟

الف-

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

ب -

دوران یک Sketch حول یک محور

ج -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

د -

ایجاد حجم ما بین دو یا چند Sketch به شکل های مختلف

 

43) در صورت اجرای دستور Shaft برای یک Sketch  باز :

الف-

دستور Shaft بدون هیچ مشکلی اجرا می شود

ب -

دستور Shaft به علت باز بودن Sketch اجرا نمی شود

ج -

در صورت عبور محور دوران از نقاط ابتدا و انتهای Sketch دستور Shaft خواهد شد

د -

برای اجرای دستور Shaft نیازی به Sketch نمی باشد

 

44) هدف از گزینه Thick Profile  در دستور Shaft چیست؟

الف-

امکان انتخاب Sketch ترسیم شده بمنظور دوران و تولید حجم

ب -

ایجاد حجم بصورت پوسته ای با اعمال ضخامت درونی و بیرونی

ج -

جهت دوران را عوض می کند.

د -

انتخاب محور دوران 

 

45) هدف از گزینه Axis  در دستور Shaft چیست؟

الف-

امکان انتخاب Sketch ترسیم شده بمنظور دوران و تولید حجم

ب -

ایجاد حجم بصورت پوسته ای با اعمال ضخامت درونی و بیرونی

ج -

جهت دوران را عوض می کند.

د -

انتخاب محور دوران

 

46) هدف از گزینه Reverse Direction  در دستور Shaft چیست؟

الف-

امکان انتخاب Sketch ترسیم شده بمنظور دوران و تولید حجم

ب -

ایجاد حجم بصورت پوسته ای با اعمال ضخامت درونی و بیرونی

ج -

جهت دوران را عوض می کند.

د -

انتخاب محور دوران 

 

47) کاربرد دستور Groove چیست؟

الف-

دوران یک Sketch حول یک محور

ب -

دوران یک Sketch حول یک محور بصورت کم شونده

ج -

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

د -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

 

48) کاربرد دستور Hole چیست؟

الف-

دوران یک Sketch حول یک محور

ب -

اعمال انواع مختلف سوراخ

ج -

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

د -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

 

49) تفاوت گزینه Flat و V-Bottom در قسمت Bottom دستور Hole چیست؟

الف-

در گزینه Flat کف سوراخ بصورت مسطح بوده ولی در گزینه V-Bottom کف سوراخ کور می باشد

ب -

در گزینه V-Bottom کف سوراخ بصورت مسطح بوده ولی در گزینه Flat کف سوراخ کور می باشد

ج -

در گزینه Flat کف سوراخ بصورت مسطح بوده ولی در گزینه V-Bottom کف سوراخ بصورت زاویه دار است

د -

در گزینه V-Bottom کف سوراخ بصورت مسطح بوده ولی در گزینه Flat کف سوراخ بصورت زاویه دار است

 

50) کاربرد گزینه  Positioning sketchدر دستور Hole چیست؟

الف-

مشخصات نوع سوراخ

ب -

جهت مشخص نمودن موقعیت دقیق سوراخ

ج -

جهت مشخص نمودن عمق سوراخ

د -

جهت مشخص نمودن قطر سوراخ

 

51) کدامیک از شکل های زیر مربوط به گزینه Counterbored از قسمت Type  در  دستور Hole می باشد؟

الف-

 

ب -

 

ج -

 

د -

 

 

 

52) توضیحات مربوط به کدام گزینه از قسمت Thread Definition در  دستور Hole صحیح نمی باشد؟

الف-

Thread Diameter: : قطر سوراخ

ب -

Thread Depth: عمق رزوه

ج -

Pitch: گام پیچ که بصورت اتوماتیک انتخاب می گردد.

د -

Right/Left-Threaded: تعیین راست یا چپ گرد بودن پیچ

 

 

53) کاربرد دستور Rib چیست؟

الف-

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

ب -

دوران یک Sketch حول یک محور

ج -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

د -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص بصورت کم شونده

 

54) برای اجرای دستور Rib چه تعداد Sketchمورد نیاز می باشد؟

الف-

حداقل یک Sketch می بایست باشد.

ب -

حداقل دو Sketch می بایست باشد.

ج -

وجود دو  Sketch کافی می باشد.

د -

حداکثر دو Sketch می بایست باشد.

 

55) برای اجرای دستور Rib خصوصیات Sketch مسیر (Center curve) چگونه باید باشد؟

الف-

بایستی یک Sketch بسته باشد.

ب -

بایستی یک Sketch باز باشد.

ج -

بایستی یک Sketch شکسته باشد.

د -

باز و بسته بودن Sketch هیچ تفاوتی در عملکرد دستور ندارد.

 

56) در صورت انتخاب گزینه Pulling Direction از قسمت Profile control  دستور Rib :

الف-

زاویه Sketch در تمام مراحل اجرای Rib عمود بر Curve می باشد

ب -

زاویه حرکت Sketch را هنگام حرکت بر روی Curve توسط یک خط یا یک صفحه کنترل می کند

ج -

حرکت مقطع، ایجاد تابع سطح مورد نظر ما می گردد

د -

زاویه Sketch در تمام مراحل اجرای Rib موازی بر Curve می باشد

 

57) کدام جمله در مورد دستور Rib صحیح نمی باشد؟

الف-

بهتر است در صورت چند تیکه بودن Center Curve قسمتها به هم مماس باشند.

ب -

لازم نیست که Sketch و Curve به هم متصل باشند

ج -

لازم نیست که Sketch و در صفحه ای عمود بر Curve ترسیم شود.

د -

لازم است که Sketch و Curve به هم متصل باشند.

 

58) کاربرد دستور Slot چیست؟

الف-

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

ب -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص بصورت کم شونده

ج -

دوران یک Sketch حول یک محور

د -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

 

59) کاربرد گزینه Merge ends در دستور Slot چیست؟

الف-

منحنی مورد نظر برای اجرای دستور فوق

ب -

دستور فوق تا انتهای قطعه انجام می شود.

ج -

مقطع یا Sketch مورد نظر برای اجرای دستور فوق

د -

کنترل Sketch  نسبت به مسیر

 

60) کاربرد دستور Stiffener چیست؟

الف-

دستور ایجاد تقویتی در دیواره ها.

ب -

دوران یک Sketch حول یک محور

ج -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص

د -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص بصورت کم شونده

 

61) کاربرد دستور(multi-sections )  Loft چیست؟

الف-

کشیدن یک Sketch در یک راستای مشخص

ب -

دوران یک Sketch حول یک محور

ج -

حرکت یک Sketch روی مسیری مشخص 

د -

ایجاد حجم ما بین دو یا چند Sketch به شکل های مختلف

 

62) کدامیک از جملات زیر در مورد دستور Loft (multi-sections) صحیح نمی باشد؟

الف-

برای اجرای دستور فوق حداقل به دو  Sketch نیاز می باشد

ب -

در صورت عدم وجود راهنما نیز دستور فوق قابل اجرا می باشد.

ج -

در صورت وجود بیش از سه Sketch دستور فوق غیر قابل اجرا خواهد بود 

د -

برای اتصال یک دایره به یک مثلث می توان از دستور فوق استفاده نمود

 

63) کدام یک از دستورات زیر جهت ایجاد گردیها در لبه قطعات با یک شعاع ثابت می باشد؟

الف-

Edge Fillet

ب -

Variable Radius Fillet

ج -

Face-Face Fillet

د -

Tritangent Fillet

 

64) کاربرد دستور Variable Radius Fillet چیست؟

الف-

دستور ایجاد گردیها در لبه قطعات با یک شعاع ثابت

ب -

دستور ایجاد گردیها در لبه قطعات با چند شعاع متفاوت در قسمتهای مختلف

ج -

دستور اعمال فیلت پیشرفته بر اساس دو سطح

د -

دستور اعمال فیلت بر اساس دو سطح از مدل با حذف سطح سوم از مدل

 

65) کاربرد دستور Tritangent Fillet  چیست؟

الف-

دستور ایجاد گردیها در لبه قطعات با یک شعاع ثابت

ب -

دستور ایجاد گردیها در لبه قطعات با چند شعاع متفاوت در قسمتهای مختلف

ج -

دستور اعمال فیلت پیشرفته بر اساس دو سطح

د -

دستور اعمال فیلت بر اساس دو سطح از مدل با حذف سطح سوم از مدل

 

66) در صورت استفاده از گزینه Limiting element  در دستور Edge Fillet  :

الف-

فقط در لبه هاب انتخابی Fillet ایجاد می گردد

ب -

کلیه لبه هایی که با لبه انتخابی مماس می باشند انتخاب می شوند.

ج -

جهت جلوگیری از جابجایی لبه های مورد نظر در شرایط خاص استفاده می گردد

د -

جهت محدود نمودن طول Fillet بکار می رود

 

67) در صورت استفاده از گزینه Edges to keep   در دستور Edge Fillet  :

الف-

فقط در لبه هاب انتخابی Fillet ایجاد می گردد

ب -

کلیه لبه هایی که با لبه انتخابی مماس می باشند انتخاب می شوند.

ج -

جهت جلوگیری از جابجایی لبه های مورد نظر در شرایط خاص استفاده می گردد

د -

جهت محدود نمودن طول Fillet بکار می رود

 

68) کاربرد دستور Chamfer چیست؟

الف-

دستور اعمال پخ بر اساس انتخاب لبه یا صفحه

ب -

دستور ایجاد شیب با زاویه دلخواه (ثابت) روی سطوح

ج -

دستور ایجاد شیب با زاویه دلخواه (ثابت) روی سطوح فیلت دار (گرد).

د -

دستور ایجاد گردیها در لبه قطعات با یک شعاع ثابت

 

69) کدام یک از دستورات زیر جهت ایجاد شیب با زاویه دلخواه (ثابت) روی سطوح می باشد؟

الف-

Edge Fillet

ب -

Chamfer

ج -

Draft Angle  

د -

Draft Reflect Line

 

70) کدام یک از دستورات زیر جهت ایجاد شیب با زاویه دلخواه (ثابت) روس سطوح فیلت دار (گرد) می باشد؟

الف-

Edge Fillet

ب -

Chamfer

ج -

Draft Angle  

د -

Draft Reflect Line  

 

71) کدامیک از گزینه های دستور Draft Angle برای اعمال شیب در دو طرف قطعه کاربرد دارد؟

الف-

Face(s) to draft

ب -

neutral element

ج -

Draft both sides

د -

Parting =Neutral

 

72) کاربرد  گزینه neutral element در دستور Draft Angle چیست؟

الف-

جهت انتخاب سطوح شیبدار قطعه

ب -

جهت انتخاب صفحه ای که زاویه بر اساس آن شیبدار می شود

ج -

جهت ایجاد شیب در  دو طرف قطعه

د -

جهت ایجاد شیب در یک طرف قطعه

 

73) کدامیک از دستورات زیر جهت اعمال ضخامت در سطوح مدل کاربرد دارد؟

الف-

Thickness

ب -

Shell

ج -

Thick Surface

د -

Sew Surface

 

74) در اجرای دستور Shell  ، در صورت عدم انتخاب سطحی از قطعه :

الف-

دستور اجرا نخواهد شد

ب -

داخل قطعه توخالی شده و کل قطعه بصورت پوسته باقی می ماند

ج -

کلیه دیواره های قطعه حذف خواهد شد

د -

جهت اجرای دستور فوق نمی توان سطحی را انتخاب کرد

 

75) کدامیک از دستورات زیر جهت ایجاد پوسته و توخالی کردن مدل کاربرد دارد؟

الف-

Thickness 

ب -

Shell

ج -

Remove Face Features

د -

Sew Surface

 

76) کاربرد دستور Thread/Tap چیست؟

الف-

دستور اعمال ضخامت دیواره و توخالی ساختن مدل

ب -

دستور اعمال ضخامت در سطوح یا وجوه مدل

ج -

دستور ایجاد رزوه در سوراخها و دیواره خارجی استوانه ها (جای پیچ،قلاویز)

د -

هیچکدام از موارد فوق

 

77) کدامیک از دستورات زیر جهت برش یک مدل توپر توسط یک سطح رویه ای کاربرد دارد؟

الف-

Split

ب -

Thick Surface

ج -

Close Surface

د -

 Sew Surface

 

78) کدامیک از دستورات زیر جهت تبدیل مدل های سطحی به مدل های حجمی و بستن سطوح باز کاربرد دارد؟

الف-

Split

ب -

Thick Surface

ج -

Close Surface

د -

 Sew Surface

 

79) کاربرد دستور Thick Surface چیست؟

الف-

دستور برش یک مدل توپر توسط یک سطح رویه ای

ب -

دستور اعمال ضخامت به یک سطح رویه ای و تبدیل آن به حجم

ج -

دستور تبدیل مدل های سطحی به مدل های حجمی و بستن سطوح باز

د -

دستور برش یک مدل توپر توسط یک سطح رویه ای و پر نمودن فضاهای خالی بین سطح و حجم

 

80) کاربرد دستور Sew Surface چیست؟

الف-

دستور برش یک مدل توپر توسط یک سطح رویه ای

ب -

دستور اعمال ضخامت به یک سطح رویه ای و تبدیل آن به حجم

ج -

دستور تبدیل مدل های سطحی به مدل های حجمی و بستن سطوح باز

د -

دستور برش یک مدل توپر توسط یک سطح رویه ای و پر نمودن فضاهای خالی بین سطح و حجم

 

81) کدامیک از دستورات زیر جهت جابجا نمودن حجم کاربرد دارد؟

الف-

Translation  

ب -

Rotation

ج -

 Symmetry  

د -

 Mirror

 

82) کدامیک از دستورات زیر جهت ایجاد قرینه مدل و حذف مدل اولیه کاربرد دارد؟

الف-

Translation  

ب -

Rotation

ج -

 Symmetry

د -

 Mirror

 

83) کاربرد دستور Mirror چیست؟

الف-

دستور جابجا نمودن حجم

ب -

دستور دوران حجم حول یک محور تحت زاویه دلخواه

ج -

دستور ایجاد قرینه مدل و حذف مدل اولیه

د -

دستور ایجاد قرینه مدل بدون حذف مدل اولیه

 

84) کاربرد دستور Rotation چیست؟

الف-

دستور جابجا نمودن حجم

ب -

دستور دوران حجم حول یک محور تحت زاویه دلخواه

ج -

دستور ایجاد قرینه مدل و حذف مدل اولیه

د -

دستور ایجاد قرینه مدل بدون حذف مدل اولیه 

 

85) کدام جمله در مورد دستور  Translation صحیح می باشد؟

الف-

مقدار جابجایی بایستی یک عدد مثبت باشد

ب -

مقدار جابجایی را می توان اعداد مثبت و منفی وارد نمود

ج -

مقدار جابجایی بایستی یک عدد منفی باشد

د -

مقدار جابحایی توسط یک راستا مشخص می گردد

 

86) چند نوع Pattern در محیط Part Design نرم افزار CATIA V5 موجود می باشد؟

الف-

یک نوع Pattern

ب -

دو نوع Pattern

ج -

سه نوع Pattern

د -

چهار نوع Pattern

 

87) کدامیک از دستورات زیر جهت تکثیر یک مدل با آرایش ماتریسی(سطر و ستون)کاربرد دارد؟

الف-

Rectangular Pattern  

ب -

Circular Pattern

ج -

User Pattern

د -

 Exploding Patterns

 

88) کدامیک از دستورات زیر جهت تکثیر یک مدل با آرایش دایره ای،روی محیط دوایر (بصورت قطبی)کاربرد دارد؟

الف-

Rectangular Pattern  

ب -

Circular Pattern

ج -

User Pattern

د -

Exploding Patterns

 

89) کاربرد دستور User Pattern چیست؟

الف-

دستور تکثیر یک مدل با آرایش ماتریسی(سطر و ستون)

ب -

دستور تکثیر یک مدل با آرایش دایره ای،روی محیط دوایر (بصورت قطبی)

ج -

دستور تکثیر یک مدل در محل مورد نیاز (نقاط از پیش تعریف شده دلخواه)

د -

دستور جداسازی تکثیر به منظور اعمال ویرایش جداگانه به روی تک تک اعضاء

 

90) کاربرد دستور Exploding Patterns چیست؟

الف-

دستور تکثیر یک مدل با آرایش ماتریسی(سطر و ستون)

ب -

دستور تکثیر یک مدل با آرایش دایره ای،روی محیط دوایر (بصورت قطبی)

ج -

دستور تکثیر یک مدل در محل مورد نیاز (نقاط از پیش تعریف شده دلخواه)

د -

دستور جداسازی تکثیر به منظور اعمال ویرایش جداگانه به روی تک تک اعضاء

 

91) کاربرد  گزینه Instance(s)در دستور Rectangular Pattern چیست؟

الف-

تعداد کپی ها در مسیر انتخابی 

ب -

فاصله بین دو موضوع

ج -

طول کلی موضوع

د -

راستای کپی موضوع

 

 

92) کاربرد  گزینه Reference Directionدر دستور Rectangular Pattern چیست؟

الف-

تعداد کپی ها در مسیر انتخابی

ب -

فاصله بین دو موضوع

ج -

طول کلی موضوع

د -

راستای کپی موضوع

 

93) کاربرد دستور Scaling چیست؟

الف-

دستور تکثیر یک مدل

ب -

دستور تغییر ضرایب اندازه مدل

ج -

دستور جابجا نمودن مدل

د -

دستور دوران مدل

 

94) کدامیک از دستورات زیر جهت اندازه گیری خواص هندسی،سطح،حجم،طول و غیره کاربرد دارد؟

الف-

Measuring Between

ب -

Measuring Item 

ج -

Measuring Inertia

د -

Applying a Material

 

95) کدامیک از دستورات زیر جهت اندازه گیری حجم،جرم،چگالی،ممان اینرسی و غیره.کاربرد دارد؟

الف-

Measuring Between

ب -

Measuring Item 

ج -

Measuring Inertia

د -

Applying a Material

 

96) کاربرد دستور Measuring Between چیست؟

الف-

اندازه گیری طولی و زاویه ای میان دو موضوع 

ب -

اندازه گیری خواص هندسی،سطح،حجم،طول و غیره

ج -

اندازه گیری حجم،جرم،چگالی،ممان اینرسی و غیره

د -

تعریف، تغییر و نسبت دادن جنس،شکل و خواص به مدل سه بعدی

97)  

98) کاربرد دستور Applying a Material چیست؟

الف-

اندازه گیری طولی و زاویه ای میان دو موضوع

ب -

اندازه گیری خواص هندسی،سطح،حجم،طول و غیره

ج -

اندازه گیری حجم،جرم،چگالی،ممان اینرسی و غیره

د -

تعریف، تغییر و نسبت دادن جنس،شکل و خواص به مدل سه بعدی

 

99) برای کنترل و تشخیص زوایا و شیب مدل از کدام دستور Analysis  استفاده می گردد؟

الف-

Draft Analysis   

ب -

Curvature Analysis

ج -

Thread/Tap Analysis

د -

هیچکدام

 

100)              دستور  Thread/Tap Analysis از مجموعه دستورات Analysis  برای چه نوع آنالیزی مورد استفاده قرار می گردد؟

الف-

کنترل و تشخیص زاویه و شیب سطوح مدل

ب -

کنترل کیفیت سطوح و شعاع انحناء مدل

ج -

مشاهده و کنترل رزوه های ایجاد شده در مدل

د -

هیچکدام

 

101)              دستور  Curvature Analysis از مجموعه دستورات Analysis  برای چه نوع آنالیزی مورد استفاده قرار می گردد؟

الف-

کنترل و تشخیص زاویه و شیب سطوح مدل

ب -

کنترل کیفیت سطوح و شعاع انحناء مدل

ج -

مشاهده و کنترل رزوه های ایجاد شده در مدل

د -

هیچکدام

 

102)              جهت ترکیب دو Body  با هم در محیط Part Design از چه دستوری استفاده می شود؟

الف-

Assembly

ب -

Intersect

ج -

Remove

د -

Union Trim

 

 

103)              بمنظور کم کردن یک حجم از حجم دیگر (Body) از چه دستوری استفاده می گردد؟

الف-

Intersect

ب -

Remove  

ج -

Remove Lump

د -

Union Trim

 

 

104)              جهت یافتن حجم مشترک میان دو جزء (Body) از کدام دستور استفاده می گردد؟

الف-

Intersect  

ب -

Remove  

ج -

Remove Lump

د -

Union Trim

 

105)              جهت یافتن حجم مشترک میان دو جزء (Body) از کدام دستور استفاده می گردد؟

الف-

Intersect

ب -

Remove  

ج -

Remove Lump

د -

Union Trim

 

106)              دستور Union Trim از مجموعه دستورات Boolean Operation چه کاربردی دارد؟

الف-

دستور یافتن حجم مشترک میان دو جزء (Body)

ب -

دستور کم کردن یک حجم از حجم دیگر (Body)

ج -

دستور قطع نمودن احجام (Body) توسط یکدیگر

د -

دستور حذف قسمتی از شکل دو جزئی حاصل از دستورات Boolean

 

107)              دستور Remove Lump از مجموعه دستورات Boolean Operation چه کاربردی دارد؟

الف-

دستور یافتن حجم مشترک میان دو جزء (Body)

ب -

دستور کم کردن یک حجم از حجم دیگر (Body)

ج -

دستور قطع نمودن احجام (Body) توسط یکدیگر

د -

دستور حذف قسمتی از شکل دو جزئی حاصل از دستورات Boolean

 

108)              کدامیک از دستورات زیر جهت فراخوانی قصعات در محیط Assembly Designمورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-

Existing Component

ب -

New Component

ج -

New Product

د -

New Part

 

109)              کدامیک از دستورات زیر جهت ایجاد یک Component جدید مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-

 Existing Component

ب -

New Component

ج -

New Product

د -

New Part

 

110)              کدامیک از دستورات زیر جهت ایجاد یک Product جدید مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-

Existing Component

ب -

New Component

ج -

New Product

د -

New Part

 

111)              کدامیک از دستورات زیر جهت ایجاد یک Part جدید مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-

Existing Component

ب -

New Component

ج -

New Product

د -

New Part

 

112)              تفاوت دستور New Component با New Product در چیست؟

الف-

هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند

ب -

همانند هم بوده با این تفاوت که در صورت استفاده از  دستور New Product در هنگام Save Managment کل قطعات Product را می توان با هم ذخیره نمود

ج -

همانند هم بوده با این تفاوت که در صورت استفاده از  دستور New Component در هنگام Save Managment کل قطعات Component را می توان با هم ذخیره نمود

د -

دستور New Component زیر شاخه ای از دستور New Product می باشد

 

113)              کدامیک از دستورات زیر جهت تعویض و جایگزینی  یک قطعه یا محصول مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-

Existing Component

ب -

New Component

ج -

New Product

د -

Replacing a component

 

114)              کدامیک از دستورات زیر جهت شماره گذاری یا نامگذاری یک مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد؟

 الف-

Graph tree Reordering

ب -

Generate Numbering  

ج -

Selective Load

د -

Manage Representations

 

115)              کدامیک از دستورات زیر جهت حرکت دادن و دوران جسم مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-

Manipulation

ب -

Snap

ج -

Smart Move

د -

Explode

 

116)              کدامیک از دستورات زیر جهت جابجا نمودن دو قطعه نسبت به هم مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-

Manipulation  

ب -

Snap

ج -

Explode

د -

هیچکدام

 

117)              کدامیک از دستورات زیر جهت ایجاد نمای انفجاری از مجموعه های مونتاژی کاربرد دارد؟

الف-

Manipulation  

ب -

Snap

ج -

Smart Move

د -

Explode

 

118)              کدامیک از دستورات زیر جهت  انطباق دو موضوع بر روی هم کاربرد دارد؟

الف-

Coincidence Constraint  

ب -

Offset Constraint

ج -

Angle Constraint

د -

Fix Component

 

119)              کدامیک از دستورات زیر دو سطح را بر هم منطبق می نماید؟  

الف-

Offset Constraint

ب -

Angle Constraint

ج -

Contact Constraint

د -

Fix Component

 

120)              کدامیک از قیود زیر جهت ایجاد قید فاصله میان دو موضوع کاربرد دارد؟  

الف-

Coincidence Constraint

ب -

Contact Constraint

ج -

Offset Constraint  

د -

Angle Constraint

 

121)              کدامیک از قیود زیر جهت ایجاد قید زاویه میان دو موضوع کاربرد دارد؟  

الف-

Coincidence Constraint

ب -

Contact Constraint

ج -

Offset Constraint  

د -

Angle Constraint

 

122)              کدامیک از قیود زیر جهت ثابت نمودن موضوع مورد نظر کاربرد دارد؟  

الف-

Offset Constraint  

ب -

Angle Constraint

ج -

Contact Constraint

د -

Fix Component

 

123)              کدامیک از قیود زیر جهت ثابت نگه داشتن موقعیت دو یا چند قطعه کاربرد دارد؟  

الف-

Quick Constraint  

ب -

Contact Constraint

ج -

Fix Together  

د -

Fix Component

 

124)              کدامیک از قیود زیر جهت قید گذاری سریع ما بین دو یا چند قطعه کاربرد دارد؟ 

الف-

Quick Constraint   

ب -

Contact Constraint

ج -

Fix Together

د -

Fix Component

 

125)              به منظور تبدیل و تغییر قید های اعمال شده به قید های دیگر از چه دستوری استفاده می شود؟ 

الف-

Quick Constraint   

ب -

Change Constraint

ج -

Fix Together

د -

Reuse Pattern

 

126)              در صورتی که در قطعه ای از دستور Pattern استفاده شده باشد، از کدامیک از دستورات زیر می توان قطعه مذبور را به دفعات با توجه به Patternاستفاده نمود؟

الف-

Quick Constraint   

ب -

Change Constraint   

ج -

Fix Together

د -

Reuse Pattern

 

127)              در صورت استفاده از دستور Reuse Pattern جهت تکثیر در محیط Assembly ، اگر تغییری در تعداد موضوعات دستور Pattern محیط Part Design  داده شود:

الف-

تعداد قطعات تکثیر شده بصورت اتوماتیک تغییر خواهد یافت

ب -

تعداد قطعات تکثیر شده بصورت دستی تغییر خواهد یافت

ج -

تعداد قطعات تکثیر شده ثابت خواهد ماند

د -

هیچکدام از گزینه های فوق

 

128)              کدامیک از دستورات زیر تداخل و لقی یک مجموعه مونتاژی را آنالیز می نماید؟ 

الف-

Clash

ب -

Sectioning

ج -

Distance and Band Analysis

د -

هیچکدام

 

129)              کدامیک از دستورات زیر جهت برش قطعات یا مجموعه مونتاژی توسط یک سطح یا صفحه کاربرد دارد؟

الف-

Split

ب -

Pocket

ج -

Remove

د -

Add

 

130)              کدامیک از دستورات زیر جهت ایجاد سوراخ در مجموعه های مونتاژی کاربرد دارد؟

الف-

Split

ب -

Pocket

ج -

Remove

د -

Hole

 

131)              در صورت ایجاد سوراخ با استفاده از دستور Hole در محیط Assembly در مجموعه های مونتاژی :

الف-

سوراخ در کلیه قطعات مونتاژی بصورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد

ب -

سوراخ فقط در قطعه اولی ایجاد خواهد شد

ج -

سوراخ درقطعات انتخاب شده ایجاد خواهد شد

د -

سوراخ در هیچ یک از قطعات مونتاژی ایجاد نخواهد شد

 

132)              کدامیک از دستورات زیر جهت ایجاد حفره در مجموعه های مونتاژی کاربرد دارد؟

الف-

Split

ب -

Pocket

ج -

Remove

د -

Add

 

133)              کدامیک از دستورات زیر جهت ادغام و یکی نمودن دو یا چند قطعه به یک قطعه در مجموعه های مونتاژی کاربرد دارد؟

الف-

Split

ب -

Pocket  

ج -

Remove

د -

Add

 

134)              کدامیک از دستورات زیر جهت کم کردن یک قطعه از قطعه یا قطعات دیگر در مجموعه های مونتاژی کاربرد دارد؟

الف-

Split

ب -

Pocket  

ج -

Remove

د -

Add

 

135)              کدامیک از دستورات زیر جهت تهیه نمای اصلی از قطعه یا مجموعه طراحی شده کاربرد دارد؟

الف-

Front view 

ب -

Projection view

ج -

Auxiliary view

د -

Isometric view

 

136)              کدامیک از دستورات زیر جهت تهیه نماهای جانبی از نمای اصلی کاربرد دارد؟

الف-

Front view 

ب -

Projection view

ج -

Auxiliary view

د -

Isometric view

 

137)              کدامیک از دستورات زیر جهت تهیه نمای سه بعدی (ایزومتریک) از قطعه یا مجموعه طراحی شده کاربرد دارد؟

الف-

Front view 

ب -

Projection view

ج -

Auxiliary view

د -

Isometric view

 

138)              توسط کدامیک از دستورات زیر می توان یک نمای کمکی نسبت به یک خط ایجاد نمود؟

الف-

Front view 

ب -

Projection view

ج -

Auxiliary view

د -

Isometric view

 

139)              توسط کدامیک از دستورات زیر می توان نمای گسترده از قطعات Sheet Metal ایجاد نمود؟

الف-

Front view 

ب -

Projection view

ج -

Auxiliary view

د -

Unfolded  view

 

140)              توسط کدامیک از دستورات زیر می توان نمای دوبعدی از View تعریف شده در محیط سه بعدی ایجاد نمود؟

الف-

Projection view

ب -

Auxiliary view

ج -

View From 3D

د -

Unfolded  view  

 

141)              کدامیک از دستورات زیر جهت ایجاد نمای برشی کاربرد دارد؟

الف-

Section view  

ب -

Projection view

ج -

Auxiliary view

د -

Detail view

 

142)              تقاوت دستور Offset Section View  با دستور Aligned Section View  در چیست؟

الف-

در دستور Offset Section View خطوط برش بر هم موازی بوده ولی در دستور Aligned Section View  نیازی به موازی بودن خطوط برش نمی باشد

ب -

در دستور Aligned Section View خطوط برش بر هم موازی بوده ولی در دستور Offset Section View  نیازی به موازی بودن خطوط برش نمی باشد

ج -

در دستور Offset Section View خطوط برش بصورت شکل دایروی بوده ولی در دستور Aligned Section View  بصورت شکل مستطیلی می باشد.

د -

در دستور Aligned Section View خطوط برش بصورت شکل دایروی بوده ولی در دستور Offset Section View  بصورت شکل مستطیلی می باشد.

 

143)              تقاوت دستور Section View  با دستور Section Cut  در چیست؟

الف-

در دستور Section View المانهایی که با صفحه برش تداخل دارند نشان داده شده ولی در دستور Section Cut  المانهایی که از صفحه برش دیده می شوند نشان داده می شود

ب -

در دستور Section Cut المانهایی که با صفحه برش تداخل دارند نشان داده شده ولی در دستور Section View  المانهایی که از صفحه برش دیده می شوند نشان داده می شود

ج -

در دستور Section Cut خطوط برش بر هم موازی بوده ولی در دستور Section View  نیازی به موازی بودن خطوط برش نمی باشد

د -

در دستور Section View خطوط برش بر هم موازی بوده ولی در دستور Section Cut  نیازی به موازی بودن خطوط برش نمی باشد

 

144)              کاربرد دستور Detail view چیست؟

الف-

جهت ایجاد نمای برشی

ب -

جهت ایجاد نمای برش جزئی

ج -

جهت ایجاد برش با عمق دلخواه

د -

جهت ایجاد برش طولی در قطعات طویل

 

145)              کاربرد دستور Broken View  چیست؟

الف-

جهت ایجاد نمای برشی

ب -

جهت ایجاد نمای برش جزئی

ج -

جهت ایجاد برش با عمق دلخواه

د -

جهت ایجاد برش طولی در قطعات طویل

 

146)              با اجرای کدامیک از دستورات زیر با انتخاب قسمتی از موضوع ، قسمت انتخابی نمایش داده شده و بقیه قسمتها دیده نمی شود؟

الف-

Broken View

ب -

Clipping  view

ج -

Breakout view

د -

Detail view

 

147)              برای اندازه گذاری بصورت اتوماتیک از کدامیک از دستورات زیر استفاده می شود؟

الف-

Coordinate Dimension

ب -

Generate Dimensions

ج -

Generate Balloons

د -

Dimension

 

148)              برای بالن گذاری بصورت اتوماتیک برای مجموعه های مونتاژی از کدامیک از دستورات زیر استفاده می شود؟

الف-

Coordinate Dimension

ب -

Generate Dimensions  

ج -

Generate Balloons

د -

Dimension

 

149)              برای درج اطلاعات مربوط به قطر و موقعیت سوراخهای قطعه در یک جدول از کدامیک از دستورات زیر استفاده می شود؟

الف-

Coordinate Dimension

ب -

Generate Dimensions  

ج -

Hole Dimension Table

د -

Dimension

 

150)              برای ایجاد جدول طراحی در قسمت Drafting  از چه روشی استفاده می کنیم؟

الف-

گزینه Customize از منوی Tools

ب -

گزینه Options از منوی Tools

ج -

گزینه Sheet Background از منوی Edit

د -

گزینه Working views از منوی Edit

 

151)              کاربرد دستور Bill of Material در مجموعه دستورات Generation از محیط Drafting چیست؟

الف-

برای ایجاد پارت لیست در جدول Excel با پسوند xls

ب -

برای ایجاد پارت لیست با پسوند TXT

ج -

برای ایجاد پارت لیست با پسوند Html

د -

برای ایجاد پارت لیست در محیط Drafting

 

  نظرات ()
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به 💻بینهایت💻 است. || پرویز برومند نژاد