صفحه کلید چگونه کار می کند؟(مفاهیم ساده فیزیکی) نویسنده: پرویز برومندنژاد - یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱

نوع معمول صفحه کلید کامپیوتر بر مبنای خاصیتهای خازن طراحی شده است. 
هر کلید بر روی یک سر پایه ای که سر دیگرش به صفحه ی فلزی متحرک متصل است ، نصب می شود. صفحه ی متحرک از صفحه ی ثابت مجزا است و این دو صفحه یک خازن را تشکیل می دهند. 
هنگامیکه کلید را فشار می دهیم، صفحه ی متحرک خازن فشرده شده ، به صفحه ی ثابت نزدیک می شود و ظرفیت خازن با کاهش فاصله ی 2 صفحه ، افزایش می یابد. 

اگرثابت دی الکتریکی که بین دو صفحه ی خازن قرار گرفته است: K ، سطح مقطع هر یک از صفحات خازن : A ، فاصله ی بین صفحات خازن : d در نظر بگیریم ، با استفاده از فرمول زیر به راحتی می توانیم ظرفیت خازن را محاسبه کنیم: 
C = KA/ d 
مدار الکترونیک کامپیوتر را قادر می سازد تغییر ظرفیت خازن را تشخیص دهد و از این راه تعیین می کند کدام کلید فشرده شده است.
 

  نظرات ()
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به 💻بینهایت💻 است. || پرویز برومند نژاد