آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره24) نویسنده: پرویز برومندنژاد - چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱

Jump out of the frying pan and into the fire
معادل فارسی: از چاله درآمدن و در چاه افتادن

- I know that you thought this part of the program was difficult, but wait until you sea the next part. You're jumping out of the frying pan and into the fire.
- من میدانم که شما فکر میکنید این بخش از برنامه مشکل بود، اما صبر کنید تا بخش بعدی را ببینید. شما دارید از چاله در می آیید و در چاه می افتید.

  نظرات ()
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به 💻بینهایت💻 است. || پرویز برومند نژاد